Buoi chia tay sinh vien thuc tap cua truong mam non Dich Vong

20/12/2008 12:00 Sáng 22 phản hồi

ChiÒu ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2008, vµo håi 12h30 phót tr­êng mÇm non DÞch Väng tæ chøc chia tay víi sinh viªn tr­êng cao ®¼ng SPMG trung ­¬ng,kÕt thóc kho¸ thùc tËp ®ît 1 cho c¸c em . Buæi chia tay víi c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ s«i næi cña c¸c c« gi¸o cïng c¸c em sinh viªn trong ®éi v¨n nghÖ cña líp ®­îc tæ chøc cã sù tham dù cña thÇy gi¸o chñ nhiÖm líp, ban gi¸m hiÖu cïng c¸c c« gi¸o tr­êng mÇm non DÞch Väng ®¹i diÖn c¸c líp.

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác