Giáo án giáo dục âm nhạc

18/12/2008 12:00 Sáng 0 phản hồi

Cô giáo Lương Thị Hồng Hạnh và các cháu lớp MGB C4 trong giờ học âm nhạc.

 

Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn cÇu giÊy

Tr­êng mÇm non dÞch väng

Gi¸o ¸n

Gi¸o dôc ©m nh¹c

Chñ ®iÓm: Giao th«ng

NDTT: Nghe h¸t: §i ®©u mµ véi mµ vµng ( ST: Thanh H¶i)

NDKH: ¤n vËn ®éng:§Ìn xanh, ®Ìn ®á ( ST: T« Vi )

Trß ch¬i ©m nh¹c: H¸t theo h×nh ¶nh.

§èi t­îng: MÉu gi¸o bÐ.

Ng­êi d¹y: L­¬ng ThÞ Hång H¹nh.

Ngµy d¹y: 28/11/08.

 

 

 

N¨m häc 2008

Gi¸o ¸n Gi¸o dôc ©m nh¹c

I. Môc ®Ých – Yªu cÇu

1. KiÕn thøc

- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶: §i ®©u mµ véi mµ vµng

- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t:. §Ìn xanh ®Ìn ®á.

- TrÎ biÕt thùc hiÖn theo tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng: §Ìn xanh ®­îc ®i, ®Ìn dá dõng l¹i.

- TrÎ biÕt ch¬i trß ch¬i : H¸t theo h×nh ¶nh.

2. KÜ n¨ng

- TrÎ chó ý l¾ng nghe trän vÑn bµi h¸t §i ®©u mµ véi mµ vµng vµ b­íc ®Çu thÓ hiÖn t×nh c¶m theo giai ®iÖu bµi h¸t .

- TrÎ h¸t vËn ®éng ®óng vµ nhÞp nhµng theo bµi h¸t §Ìn xanh, ®Ìn ®á.

- TrÎ ®o¸n vµ h¸t hån nhiªn c¸c bµi h¸t cã néi dung phï hîp víi h×nh ¶nh .

- TrÎ tr¶ lêi ®­¬c nh÷ng c©u hái cña c« mét c¸ch râ rµng, m¹ch l¹c.

3. Th¸i ®é

-TrÎ høng thó trong giê häc.

- Gi¸o dôc trÎ vÒ c¸ch ®i qua ®­êng t¹i ng· t­ ®­êng phè khi cã ®Ìn xanh, ®Ìn ®á.

II. ChuÈn bÞ

1. §Þa ®iÓm

- Häc t¹i líp häc, trÎ ngåi ghÕ theo h×nh vßng cung.

- Trang trÝ khung c¶nh: Ph«ng trang trÝ h×nh ¶nh bÐ tham gia giao th«ng ë ng· t­ ®­êng phè cã ®Ìn giao th«ng.

- S©n khÊu phÝa trªn.

2. §å dïng:

- §µn oocgan, c¸c bµi h¸t §i ®©u mµ véi mµ vµng, §Ìn xanh, ®Ìn ®á, §i xe ®¹p, L¸i «t«, Mét ®oµn tµu.

- §µi ®Üa, ®Üa b¨ng h¸t: §i ®©u mµ véi mµ vµng.

- Ti vi mµn h×nh lín, ®Çu ®Üa h×nh, b¨ng h×nh cã c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng.

III. Thùc hiÖn

 

C¸c b­íc

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

 

I. æn ®Þnh

- C« vµ trÎ cïng trß chuyÖn víi trÎ: ( TrÎ xóm xÝt quanh c« bªn s©n khÊu.)

+ H«m nay c¸c con ®­îc bè mÑ ®­a ®Õn tr­êng b»ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng g×?

+ Cã b¹n th× ®­îc bè mÑ ®­a ®i häc b»ng xe m¸y, cã b¹n l¹i ®i b»ng «t«, cßn cã b¹n l¹i ®­îc ®i b»ng xe ®¹p ®Êy. Hµng ngµy cã rÊt nhiÒu c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c nhau ®i trªn ®­êng phè ®Êy. C« ®· ghi l¹i h×nh ¶nh cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng rÊt ngé nghÜnh, chóng m×nh h·yh­íng lªn mµn h×nh vµ cïng ch¬i víi c¸c ph­¬ng tiÖn ®ã nhÐ. Trß ch¬i mang tªn : H¸t theo h×nh ¶nh.

C¸ch ch¬i : Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn h×nh ¶nh cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµo th× chóng m×nh sÏ h¸t bµi h¸t vÒ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®ã nhÐ.

- TrÎ xóm xÝt quanh c«.

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

II. Néi dung chÝnh.

1. Trß ch¬i ©m nh¹c: “ H¸t theo h×nh ¶nh”.

- C« bËt ®Üa h×nh vÒ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng. Khi h×nh ¶nh xuÊt hiÖn c« hái trÎ vÒ tªn ph­¬ng tiÖn ®ã vµ cã bµi h¸t nµo øng víi ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®ã( c« bËt nh¹c ®Ó c¶ líp h¸t)

+ Ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµo ®©y c¸c con?

+ Bµi h¸t nµo h¸t vÒ xe ®¹p nµo?

+ Chóng m×nh cïng h¸tbµi h¸t nµy nhÐ!

- LÇn l­ît c« cho trÎ ch¬i trß ch¬i víi 3 h×nh ¶nh: Xe ®¹p, «t«, tµu ho¶.

2. Nghe h¸t: “ §i ®©u mµ véi mµ vµng”.

- C« ®µm tho¹i víi trÎ ®Ó dÉn d¾t vµo bµi h¸t nghe.

+ C¸c con ¬i khi ®i trªn ®­êng ®Ó kh«ng bÞ ng· hay va vÊp th× chóng m×nh ph¶i ®i nh­ thÕ nµo?

+ Nh¹c sÜ Thanh H¶i ®· s¸ng t¸c mét bµi h¸t rÊt hay tªn lµ §i ®©u mµ véi mµ vµng ®Ó nh¾c nhë chóng m×nh ®iÒu g× th×b©y giê c¸c con h·y l¾ng nghe c« h¸t bµi h¸t nµy nhÐ.

* Nghe lÇn 1:

- T¹o t×nh huèng dÉn d¾t: Cã tiÕng khãc cña b¹n Bo, b¹n Bo xuÊt hiÖn vµ kÓ vÒ viÖc b¹n ®· ®i qua ®­êng ë ng· t­ vµ bÞ chó c«ng an giao th«ng nh¾c nhë.

- C«mêi b¹n Bo h·y cïng t×m hiÓu vÒ luËt giao th«ng víi c¸c b¹n líp C4 qua bµi h¸t: §i ®©u mµ véi mµ vµng s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ thanh H¶i.

- C« h¸t trän vÑn bµi h¸t 2 lÇn kÕt hîp víi ®µn.( C« thÓ hiÖn bµi h¸t víi ®iÖu bé vµ nÐt mÆt vui t­¬i ).

* §µm tho¹i

+ C¸c con võa nghe c« h¸t bµi g×? Bµi h¸t nµy do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c?

+ Qua bµi h¸t nh¹c sÜ muèn nh¾c nhë chóng m×nh ®iÒu g×?

C« giíi thiÖu c¸ch qua ®­êng khi cã ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng

- C« chÝnh x¸c vµ kh¸i qu¸t l¹i

§óng råi khi ®i ®©u còng kh«ng nªn ®i véi vµng, ®i tíi ng· t­ ®­êng phè c¸c con ph¶i chó ý quan s¸t ®Ìn giao th«ng:Khi cã ®Ìn ®á th× ph¶i dõng l¹i vµ ®Ìn xanhbËt s¸ng th× míi ®­îc ®i qua ®­êng.

* Nghe lÇn 2

Cho trÎ nghe b¨ng bµi h¸t 2 lÇn ( Mêi b¹n Bo lªn lµm ®éng t¸c minh ho¹ cïng c«)

* Nghe lÇn 3

- B¹n Bo hái c¸c b¹n vµ c« gi¸o bµi h¸t nµy tªn lµ g×?

B¹n Bo gi¶i thÝch ®· hiÓu c¸ch ®i qua ®­êng khi cã ®Ìn giao th«ng. B¹n Bo rÊt muèn nghe l¹i bµi h¸t nµy ®Ó ghi nhí bµi häc giao th«ng ®Êy.

- C« h¸t vµ vËn ®éng minh häa bµi h¸t 2 lÇn kÕt hîp víi ®µn ( Mêi trÎ ®øng lªn lµm ®éng t¸c minh ho¹ cïng c« )

3. ¤n vËn ®éng theo nh¹c:§Ìn xanh, ®Ìn ®á”.

C« dÉn d¾t vµo n«i dung.

+ B¹n Bo biÕt kh«ng, c¸c b¹n líp C4 biÕt rÊt nhiÒu bµi h¸t vÒ LLGT ®Êy. B©y giê b¹n Bo h·y cïng xem c¸c b¹n Êy biÓu diÔn bµi §Ìn xanh, ®Ìn ®á nhÐ.

* LÇn 1: C¶ líp thùc hiÖn vËn ®éng theo ®éi h×nh vßng trßn 2 lÇn ( C« söa sai cho trÎ )

* LÇn 2: C« mêi tõng tæ lªn thùc hiÖn víi ®éi h×nh vßng cung. ( 2 tæ )

C« khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ thùc hiÖn

* LÇn 3: C« cho 6 trÎ lªn thùc hiÖn vËn ®éng theo tõng ®«i mét.

* LÇn 4: C« mêi 1 trÎ lµm kh¸ nhÊt lªn thùc hiÖn.

 

 

 

 

 

- TrÎ theo dâi vµ tr¶ lêi.

- TrÎ h¸t bµi : §i xe ®¹p, l¸i « t«, mét ®oµn tµu

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

 

- TrÎ l¾ng nghe c« h¸t.

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

 

 

 

- TrÎ tr¶ lêi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TrÎ l¾ng nghe.

 

 

 

 

 

- TrÎ ®øng lªn vµ vËn ®éng cïng c«.

 

 

- Nhãm

thùc hiÖn.

 

III.KÕt thóc

+ Võa råi c¸c c¸c con ®· cïng víi b¹n Bo t×m hiÓu vÒc¸ch ®i qua ng· t­ ®­êng phè khi cã tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng vµ c¸c b¹n ®· vËn ®éng theo bµi h¸t: §Ìn xanh ®Ìn ®á rÊt lµ khÐo

- B©y giê chóng m×nh cïng mêi b¹n Bo ®i xem c¸c anh chÞ líp lín ch¬i trß ch¬i: Ng· t­ ®­êng phè d­íi s©n tr­êng nhÐ.

- C« bËt nh¹c bµi; Mét ®oµn tµu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác